2017 III 30 Пудляшско-полескі зборнік
Головным організатором прэзентацыі быв методычны цэнтр, які прaцуе пры Отделі ідэологічнуй роботы, культу-ры і по справах молодёжы коб-рынского раёна. Начальнік От-дела Надзея Жук прыпомніла, што в 2017 р. кобрынскі і сту-дзіводскі культурны цэнтры од-значают малы юбілей – пять ліет супрацовніцтва.
А всё почалося в 2011 р., колі студзіводскі музей, разом з Ларысою Быцко з майстэрні традыцыйнуй культуры Брэсц-кого грамадска-культурного цэ-нтра зорганізовав фольклёрну экспедыцыю на Кобрыншчыні. Базою быв стары дуом в За-лесю, скуль экспедыцыя ро-зіжджалася по обшырным рэёні. Подсумованём став дэвяты пудляшско-полескі фестываль “Там по маёвуй росі”, колі в 2012 р. Пудляшэ одвіедало дэсяткі творцув культуры з Кобрыншчыны – спевакі, музыканты, артысты, рукодельнікі, поэты, музейнікі. Воны нэ туолькі показувалі тут своіе умелості, але і поставілі на Святой Горы Грабарці два крыжы.
Од того часу в студзіводско-кобрынскім супрацовніцтві мну-ого здарылося. А в 2015 р. до того долучылася Управа места Бельска Пудляшского, колі міеж-ду городамі была подпісана до-мова про супрацовніцтво.
В час фестывалю „Там по ма-ёвуй росi” в 2012 г., два разы наш музей i Пудляшэ одвiедала Марыя Кiрылюк з Камэня Шляхэцкого на Кобрыншчынi. Педагог, деяч культуры, поэт i авторка нэповторных вэсiельных i святочных короваюв. Одiн з iх Марыя Кiрылюк вручыла особiсто нашому Владыцi, мiтрополiту Савi, в час юбiлейных урочыстосцi цэрквi в Токарах.
Марыя Кiрылюк родiласе в 1940 р. в сэлiе Бельск, которэ на-ходiцце 25 кiлёмэтрув на пувдэнь од Кобрыня. Любiт своiе руоднэ сэло, одкуль вынэсла мову, пiеснi i народны звычаі. Iх жэ пры-вэзла до Камэня Шляхецкого, дэ засновала фольклорну групу, а таксамо выкорыстувала в школьнуй роботi. Бо была ды-рэктором тутэйшуй школы. I тэ-пэр, пэрэшовшы на эмэрытуру, далей актывно удiляецце в жы-ццю вёскi i тутэйшого правос-лавного, Покровского прыхода. Дэрэвянну цэркву побудовалi тут в мiеждувоенны час, колi настоятелём быв о. Фёдор Огiе-вiч, якi раней служыв в нашуй Вуорлi.
Любiтi руоднэ Марыя Кiрылюк научыла i своiх дiтi. Дочка Iна Сахарчук учыт музыкі і краёзнавства в школі в Камэню Шляхецкiм, вэдэ дiтячы колектыв. В роботi помагае юй брат Вiктор. А дочка Iны – Юлiя Сахарчук закyнчыла Унiверсiтэт Культуры в Мiнсковi, е досконалою на-родною спевачкою. Тые, хто бывав на фестывалёві „Там по маёвуй росi”, напэвно запомэталi ейi соловіны голос.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w E-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Дорофей Фiонiк
фото Максіма Фіоніка
і з архіва Музея
ў Студзіводах

© Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego