2020 I 02 Na Białoruś bez wizy
Do Brześcia i Grodna można już jechać bez wizy. O zasadach mówi kierownik wydziału konsularnego białoruskiej ambasady w Warszawie Walerij Cynkiewicz: – Zgodnie z dekretem prezydenta Republiki Białoruś z 7 sierpnia 2019 roku bez wizy i wyłącznie w celach turystycznych można przebywać do piętnastu dni w strefie turystyczno-rekreacyjnej „Brześć-Grodno”. Strefa obejmuje miasto Brześć, rejony brzeski, żabinkowski, kamieniecki, prużański, miasto Grodno, rejony grodzieński, brzostowicki, wołkowyski, woronowski, lidzki, świsłocki, szczuczyński.
Do przekroczenia granicy Republiki Białoruś będą potrzebne:
– ważny paszport;
– dokument uprawiający do zwiedzania strefy turystyczno-rekreacyjnej „Brześć-Grodno”, wydany przez certyfikowane białoruskie biuro podroży, świadczące usługi na tym terenie. Aby uzyskać dokument, wystarczy skontaktować się z takim biurem. Prawo do bezwizowego wjazdu przysługuje turystom, którzy zarezerwowali usługi turystyczne (zwiedzanie muzeum, zakwaterowanie, wyżywienie, wycieczka). Biuro podróży wyśle drogą elektroniczną wspomniany dokument, który należy wydrukować i okazać funkcjonariuszom służby granicznej;
– ubezpieczenie medyczne;
– środki płatnicze w walucie zagranicznej lub w rublach białoruskich o równowartości nie mniej niż dwóch kwot bazowych. W listopadzie 2019 roku to 51 rubli, czyli około 100 złotych.
Wjazd bezwizowy do innych rejonów obwodów brzeskiego i grodzieńskiego też jest możliwy, ale wyłącznie w grupie z przewodnikiem z białoruskiej firmy turystycznej.
27 lipca 2018 roku został wprowadzony bezwizowy wjazd na Białoruś na nie więcej niż trzydzieści dni przez przejście graniczne “Lotnisko Narodowe Mińsk” dla obywateli ponad siedemdziesięciu państw, także Polski.
Taki bezwizowy wjazd możliwy jest tylko dla osób podróżujących samolotami w obie strony – przylot i odlot mają się odbyć z lotniska “Mińsk”.
Ruch bezwizowy nie obejmuje też podróżujących z Rosji czy do Rosji (te loty są traktowane jako wewnętrzne, nie są objęte kontrolą graniczną) oraz posiadaczy paszportów dyplomatycznych, służbowych i specjalnych. Dzień przylotu i odlotu uważane są za całe dni bezwizowego pobytu.
Liczba wjazdów na Białoruś nie jest ograniczona, jednak pobyt na Białorusi nie może przekraczać 90 dni w ciągu półrocza.
© Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego