2018 XII 29 Простір для українського наукового життя на Підляшші
Підляський науковий інсти-тут покликаний із метою ведення досліджень історії, мови, фольклору, духовної та матеріальної культури української громадськості регіону, також документації життя місцевих українців, популяризації знань про Підляшшя, окрім того ведення освітньої та просвітницької діяльності. Завдання, які ставляє перед собою нова інституція, доволі широкі – це організація наукового, громадського та культурного життя українців Підляшшя.
Інститут покликали до життя українські науковці, журналісти, громадські діячі, які багато років працюють на користь української громади в регіоні. Ініціатором його створення був д-р Григорій Купріянович, український іс-торик, м.інш. співзасновник Союзу українців Підляшшя, голова Українського товариства та співголова Спільної комісії уряду на національних і етнічних меншин.
Ідея знайшла підтримку та 17 серпня 2017 р. в Більську відбулися засновницькі збори Товариства «Підляський науковий інститут». Районний суд у Білостоці зареєстрував нову установу 22 лютого 2018 р.
Першою важливою ініціативою людей, пов’язаних з Підляським науковим інститутом, була І Підляська українська наукова конференція, організована у жовтні 2017 р. при нагоді ювілею 25-річчя Союзу украї-нців Підляшшя. Однак з огляду на те, що Інститут не був ще зареєстрований судом, не міг він формально статися орга-нізатором цієї наукової події.
Рік пізніше головним орга-нізатором нового заходу підля-ських українців став Підляський науковий інститут, який 16-17 листопада 2018 р., у співпраці з Союзом українців Підляшшя та Українським товариством, провів ІІ Підляську українську наукову конференцію «Культура та мова Підляшшя протягом століть».
У рамках конференції відбу-лися чотири сесії, присвячені українській мові та літературі Підляшшя, історії цього регіону, його культурній і природничій спадщині, також українцям Підляшшя в контексті функціо-нування національних меншин. Упродовж двох днів доповіді та комюніке представило 26-ро дослідників з Польщі та України.
– Ця конференція є першим великим заходом організованим Підляським науковим інститутом, новою українською науковою інституцією, яка створена на Підляшші минулого року – пояснював д-р Григорій Купрія-нович, директор Інституту та голова Організаційного комітету конференції. – Саме ця конфе-ренція є одним з основних заходів Інституту, нашою центральною науковою подією протягом року, довкола якої буде зосереджуватися наукова діяльність нашої інституції. Доповіді, які були на ній представлені, будуть поміщені в українському підляському науковому часописі, який маємо надію почнемо найближчим часом видавати. Це буде провідне видання нашого Інституту.
Метою Підляської української наукової конференції є інтенсифі-кація досліджень історії і культури та сучасності Підляшшя, а також створення місця для презентації і популяризації результатів наукових досліджень українського наукового середовища регіону та інших дослідників, які зацікавлені дослідницькою проблематикою Підляшшя. Це важливе, оскільки немає в регіоні наукового осередку, в якому послідовно дослі-джували б ці теми, окрім того науковці, пов’язані з українським середовищем, найчастіше працюють поза Підляшшям. Інсти-тут стається платформою для співпраці та місцем обміну думками між науковцями з різних осередків.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w E-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)


Людмила Лабович
фото авторки статті
© Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego