Numer: 106 /10/ Październik 2017
Pięćset lat drukarstwa
Z ALEKSANDREM SUSZĄ
zastępcą dyrektora Biblioteki Narodowej Białorusi rozmawia Anna Radziukiewicz
Ruscy w kilku odsłonach
O historii małej i dużej, ruskich tradycjach i ruskiej kulturze nie tylko Podlasia rozmawiano na początku sierpnia w skansenie w Białowieży. W dwudniowej konferencji, organizowanej już po raz dziewiętnasty przez Stowarzyszenie Ruś z jego przewodniczącym prof. Anatolem Odzijewiczem i stowarzyszenie Skansen, a w tym roku także Stowarzyszenie Rusicz, wzięło udział około czterdziestu uczestników. Wśród prelegentów, tradycyjnie, nie zabrakło gości z zagranicy, w tym roku starowierów z Łotwy.
Ноч у Бельску
Марысін унук, васямнацца-цігадовы Юрась, забіў Гандзiна свінчо падвесну. Даў абушком у лоб, ашаламіў, і за-калоў умела, піхнуўшы швайку проста ў аорту. Свінка крыкнула, паткнулася і бухнула крывёю. А потым бегла, бач, аж на другі паверх вілі Гандзіных сваякоў, уцякала з адчайным енкам па ўсходах, шаравала мяккім жыватом па мармуровых прыступках, аж уткнулася сухім гарачым лычом у гаспадынін прыпол.
Не змагла ўцячы Гандзя ад свінячае смерці на пакоі.
Ludzie też potrzebują ochrony
Spór o ochronę Puszczy Białowieskiej przerodził się w wojnę dwóch plemion i okresowo nabiera charakteru ogólnonarodowej histerii. Skutkiem jego umiędzynarodowienia może być nałożenie na Polskę wysokich kar finansowych. Strony konfliktu, prezentując przeciwstawne stanowiska, posiłkują się argumentami popierających ich naukowców. To że osoby z profesorskimi tytułami prezentują wzajemnie wykluczające się poglądy, nie świadczy dobrze o stanie polskiej nauki.
List otwarty
Trwający od kilkunastu lat spór o zakres ochrony Puszczy Białowieskiej przerodził się w otwarty konflikt, w którym dochodzi do aktów fizycznej przemocy. Konflikt, w którym merytoryczne argumenty zastępowane są emocjami, nie służy wypracowaniu obiektywnie najkorzystniejszych, służących zachowaniu przyrodniczych walorów puszczy, rozwiązań. Nie służy także zamieszkałym w jej sąsiedztwie ludziom.
Patriotyzm po białowiesku
We wrześniowym numerze Przeglądu Prawosławnego, w dodatku „Sami o Sobie”, ukazał się artykuł „Ці будзе ў Белавежы вуліца а. Канстанціна Байко?”. Otóż nie będzie!
Patriotyzm po kleszczelowsku
Mieszkańców gminy Kleszczele nie zainteresowała propozycja nazwania dotychczasowej ulicy Generała Świerczewskiego ulicą o. Antoniego Sosnowskiego, który w opinii wielu badaczy – tak uważa m.in. mieszkający w Kleszczelach dr Mikołaj Roszczenko – był najbardziej znanym i zasłużonym synem ziemi kleszczelowskiej.
Студзіводы Сегеневічовы
Бельск Пудляшскі, в своюй довгуй гісторыі міев мнуого знакомітых мешчанскіх родув. Токарэвічы, Артысевічы, Анты-ховічы, Остасевічы, Вітэрскі, Косовічы, Козловскі, Ярошэвічы і мнуого іншых. Але хіба туолькі одін руод досягнув того, коб ёго прэдставнікі сталі найважнейшымі особамі посля короля, вэлікого князя і мітрополіта. Былі то Сегені – Сегеневічы, которы свое жыце в XVI віекові звэзалі со Студзіводамі.
Раманаўка святкавала пяты раз
Усё пачалося з вялікага подзьвігу продкаў. Напачатку ХХ стагоддзя на землі распрадаванага маёнтку Бацікі Дальшы каля Семятіч пачалі з’язджацца людзі з розных вёсак бельскага, берасцейскага і пружанскага паветаў. Гэта былі Дудзічы з Тыневіч, Мінькі з Ласінкі, Баўтрамюкі з Навасад, Юрчукі з Дубін, Фіонікі з Парцева, Лейчыкі з Капылоў, Міхалюкі і Панасэвічы з Бушміч, Тэрэшкевічы з Сухадолаў, Чыквіны, Чэрнулічы і Якімчукі з Хлевішчаў, Боцюкі і Белемукі з Голі, Зінчукі і Панасюкі з Тэрэхаў ды іншыя.
W krajobrazie historii
Orla leży na uboczu. Trudno tu dojechać autobusem, nie uda się to w ogóle w dzień świąteczny. Senna, podlaska, gminna wieś. Wieś? W oczy rzuca się miejski, choć jakby „rozrzedzony”, układ przestrzeni. O przeszłości świadczy stylowa, klasycystyczna, osiemnastowieczna synagoga i niewiele młodsza od niej cerkiew. Większość starych budynków zniszczył wielki pożar w 1938 roku, nowe mają już inny charakter.
1  2    >
© Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego