2007 IV 19 Dziesiąty biskup

20 marca Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego powołał o. dr. archimandrytę Paisjusza (Martyniuka) na biskupa wikariusza diecezji łódzko-poznańskiej z tytułem biskupa piotrkowskiego. Chirotonia biskupia odbędzie się 12-13 kwietnia w Warszawie.
   O. dr archimandryta Paisjusz (Piotr Martyniuk) urodził się 7 lipca 1969 roku w Szczecinku, w rodzinie duchownego o. Piotra i Walentyny Martyniuków.
   Śluby monastyczne małej schimy złożył 6 kwietnia 1989 roku w monasterze św. Onufrego w Jabłecznej. Otrzymał imię Paisjusz na cześć św. Paisjusza Wieliczkowskiego. Święcenia diakońskie (7 kwietnia 1989 r.) i kapłańskie (22 kwietnia 1989 r.) otrzymał z rąk biskupa lubelskiego i chełmskiego Abla.
   W 1992 roku ukończył Seminarium Duchowne w Jabłecznej, w 1998 roku studia magisterskie na Wydziale Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Preszowie (Słowacja), a w 2001 roku doktoranckie na tejże uczelni, broniąc rozprawy „Duszpasterstwo w listach apostoła Pawła”.
   W latach 1989-1990 pełnił funkcję referenta kancelarii biskupa lubelskiego i chełmskiego, jednocześnie niosąc posługę kapłańską w parafii prawosławnej w Tomaszowie Lubelskim i Bończy. W okresie 1990-1991 był wikariuszem parafii w Łosince, 1992-1996 dziekanem monasteru św. Onufrego w Jabłecznej i administratorem parafii w Sławatyczach, a w latach 1996-1999 namiestnikiem monasteru i proboszczem parafii przyklasztornej. W latach 1999-2001 pełnił obowiązki kapelana monasteru św. św. Martyi Marii na Świętej Górze Grabarce i kierownika Domu Opieki w Grabarce.
   Od 1999 r. jest dyrektorem Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Warszawsko-Bielskiej, od 2001 r. prorektorem i wykładowcą teologii pasterskiej w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie, od 1 marca 2003 r. – proboszczem parafii św. Jana Klimaka w Warszawie na Woli, a od 2004 roku przewodniczącym zarządu cmentarza prawosławnego na Woli. Jest również zastępcą dyrektora Metropolitalnego Ośrodka Miłosierdzia „Eleos”, pełnomocnikiem metropolity Sawy ds. Domu Opieki w Stanisławowie oraz krajowym duszpasterzem lekarzy weterynarii.
   Za pracę na rzecz Cerkwi w Polsce był wielokrotnie nagradzany: w 1990 roku – złotym krzyżem, 1997 – Orderem św. Marii Magdaleny III stopnia, 1998 – godnością ihumena, 2000 – palicą, 2001 – krzyżem z ozdobami, 2003 – godnością archimandryty, 2005 – Orderem św. Marii Magdaleny II stopnia z ozdobami.
   Uczestniczył w wielu zagranicznych konferencjach – na Krecie, w Grecji, Czechach, Słowacji, Rosji i na Białorusi. Był też członkiem oficjalnych delegacji Cerkwi w Polsce do Ziemi Świętej, Rosji, Czech i Słowacji.
   
   Jarosław Charkiewicz