Numer 3(297)    marzec 2010Numer 3(297)    marzec 2010
fot.
Światło ze Wschodu
Grzegorz Jacek Pelica

Od 17 do 23 stycznia w Terespolu, Lublinie, Białej Podlaskiej i Chełmie odbyły się spotkania promocyjne drugiego wydania książki „Prawosławie. Światło ze Wschodu”.

– Prezentowana książka to kompendium wiedzy o prawosławiu – powiedział 21 stycznia arcybiskup Abel, honorowy gość spotkania w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego. – Przybliża ona kwestie doktrynalne, dogmatyczne, historię, kulturę, śpiew. Dzisiaj trzeba poznawać nawzajem swój dorobek, gdyż nasze Kościoły przeżywają pewien kryzys, który jest przede wszystkim efektem sekularyzacji, materializmu, także islamizacji. Jeżeli te dwa płuca chrześcijaństwa zaprezentują swoiste dla Wschodu i dla Zachodu wartości, każdy z nas będzie mógł docenić swoją tożsamość.
Wstęp do drugiego wydania napisał metropolita Sawa. Czytamy m.in: „Zachęcając Czytelników do lektury niniejszej pracy, żywię nadzieję, że wielu prawosławnym posłuży ona do pogłębienia wiedzy na temat swojej wiary, zaś dla wiernych innych wyznań będzie doskonałym wprowadzeniem w naukę i historię Kościoła prawosławnego”.
Szczegółowego omówienia prezentowanej książki dokonał jej redaktor prof. Krzysztof Leśniewski, który na co dzień kieruje Katedrą Teologii Prawosławnej w Instytucie Ekumenicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Profesor podkreślił, że prawosławie jest dla niego głębokim doświadczeniem egzystencjalnym, osobowo-intelektualnym, które rozpoczęło się od pierwszego uczestnictwa w Boskiej Liturgii:
– To osobowe spotkanie z Chrystusem w tradycji wschodniej w pewien sposób, mogę powiedzieć, pogłębiło moją tożsamość rzymskokatolicką. Nic nie utraciłem ze swego katolicyzmu, natomiast bardzo wzbogaciła mnie tradycja chrześcijaństwa wschodniego. Dlatego jeśli ktoś chce poznawać prawosławie, to doświadczenie liturgiczne jest niezbędne. Nie da się prawosławia poznać z książek. Potrzeba tej wspólnoty eucharystycznej, szczególnej koinonii. To jest ta jedność, o którą prosimy w tygodniu powszechnej modlitwy o jedność chrześcijan. Pragniemy powrócić do tego, co było przez prawie całe pierwsze tysiąclecie; do jedności, w której nie przeszkadzało to, że były różne tradycje kulturowe, intelektualne, filozoficzne, etniczne.
Nawiązując do bolesnej kwestii skutków podziałów w chrześcijaństwie, prof. Krzysztof Leśniewski wskazał grzech pychy i niezozumienia, ale także tajemnicę źle wyrażanej wierności. Pozycję przez siebie opracowaną określił jako „książkę jedności”.
– Jestem katolikiem, a jednak głęboko jestem przeniknięty duchowością chrześcijańskiego Wschodu, teologią, tym co wspólne. Chciałem przez tę książkę ukazać prawosławie w przyjazny i w miarę zrozumiały sposób, przede wszystkim ukazać prawosławie słowami prawosławnych autorów. Jedyną moją zasługą było to, że wprowadziłem pewien rodzaj uporządkowania. Jeżeli się ma wieloletnie przeżycie Nocy Paschalnej w Cerkwi prawosławnej, to prawosławie staje się przyjazne, bliższe i bardziej zrozumiałe, a pewne pojęcia łatwiej jest zasymilować. Od pewnego czasu wykładam teologię i duchowość prawosławną, a w czasie wykładu najważniejsze są dla mnie pytania ze strony studentów czy doktorantów.
Książka „Prawosławie. Światło ze Wschodu” składa się z dziesięciu części. Tematy otwierają raczej na dalsze własne poszukiwania, nie należy ich traktować jako pełnego wyjaśnienia problemów.
Publikacja porusza kwestie tradycji i terminologii teologicznej, Matki Bożej i Jej roli w dziejach zbawienia, osoby człowieka z uwzględniem faktu stworzenia, wspólnotowości, eschatologii, soteriologii, informują o życiu liturgicznym Cerkwi, monastycyzmie, modlitwie Jezusowej i hezychazmie, życiu sakramentalnym i eucharystycznym, posługiwaniu kapłańskim, posłudze kobiet, charyzmatach i przewodnictwie duchowym, roli świętych i wyzwaniach współczesności aż po kwestie ekologii i ocalenia prawosławnej tożsamości w jednoczącej się Europie. Odzwierciedleniem wiedzy kulturowej są rozdziały o architekturze, sztuce, muzyce, ikonografii oraz o historii Kościoła prawosławnego na ziemiach Rzeczypospolitej.
Większość pytań dotyczyła dialogu prawosławno-rzymskokatolickiego oraz perspektyw chrześcijańskiego pojednania. Sprowokowany pytaniami dziennikarzy, władyka Abel poinformował o radosnym fakcie pielgrzymki do Polski patriarchy ekumenicznego Bartłomieja I, który 20 sierpnia 2010 roku odwiedzi Lublin.
Na prezentacji wśród gości nie zabrakło przedstawicieli władz Lublina i regionu. Wystapił oktet pod dyrekcją Andrzeja Boubleja.

fot. autor

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token