Numer 12(246)    grudzień 2005Numer 12(246)    grudzień 2005
fot.
Zmarła profesor Anna Różycka-Bryzek
Michał Bołtryk
Pani Profesor zapisała wielką i chlubną kartę w dziejach Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tam ponad pół wieku prowadziła badania dotyczące spuścizny cerkiewnej w Polsce. Sztuce cerkiewnej poświęciła całe naukowe życie.
   Jeszcze przed doktoratem zajmowała się malowidłami bizantyńskimi w Wiślicy. Jej praca doktorska dotyczyła malowideł ruskich w Kaplicy Świętokrzyskiej na Wawelu. Opublikowała fundamentalne dzieło o freskach w kaplicy Świętej Trójcy na zamka lubelskim ("Bizantyńsko-ruskie malowidła w kaplicy zamku lubelskiego", PWN, 1983). Zajmowała się malowidłami w dawnej kolegiacie, obecnie katedrze, sandomierskiej i w cerkwi św. Onufrego w Posadzie Rybotyckiej.
   W 1990 roku w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego powołano Zakład Historii Sztuki Bizantyńskiej, w tym słowiańskiej. Był to jedyny Zakład o takiej specjalności w Polsce. Kierowanie placówką powierzono prof. dr hab. Annie Różyckiej-Bryzek.
   W zakładzie w latach 90. realizowano dwa ważne programy badawcze: "Korpus malarstwa ikonowego w XV-XVI wiekach" i "Dzieła sztuki bizantyńskiej i pobizantyńskiej w Polsce". Tylko w ciągu pierwszego dziesięciolecia istnienia Zakładu powstało w nim 25 prac magisterskich i około dziesięciu doktoratów. Wszystkie prace były poświęcone problematyce sztuki bizantyńskiej na podłożu artystycznym oraz sztuce ruskiej na pograniczu z kulturą łacińską.
   Pracę i dokonania Pani Profesor "Przegląd Prawosławny" uhonorował w 1999 roku, przyznając Annie Różyckiej-Bryzek nagrodę im. Księcia Konstantego Ostrogskiego.
   Zamieszczamy dalej jeden z tekstów Pani Profesor, opowiadający nie o konkretnym dziele, a potrzebie przebudowy myślenia o sztuce bizantyńskiej jako takiej.
   

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token